-

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Korzębska (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  a) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  b) z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej z Klientem i na podstawie udzielonej zgody w celu:
  a) założenia i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.papierowechwile.pl. i/lub
  b) podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży Produktów, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego, dostarczenia Produktów,
  c) realizacji usługi Newsletter, po pisemnym powiadomieniu o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b i f RODO.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  a) Imię i nazwisko;
  b) Adres;
  c) Numer telefonu;
  d) Adres e-mail;
  e)Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym);
  f)Numer identyfikacji podatkowej (NIP), w przypadku wystawienia faktury VAT.
 6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Użytkownik jest informowany przez Administratora o zbieraniu danych zawartych w plikach Cookies i w przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.
 7. W przypadku, gdy zostaną powzięte uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych Danych Administratoruprawniony jest do wezwania osoby, której dane dotyczą do niezwłocznego usunięcia, bądź aktualizacji Danych Osobowych, a także do zablokowania Konta Użytkownika do czasu usunięcia uzasadnionych wątpliwości.
 8. Dane osobowe podawane w jakimkolwiek formularzu dostępnym na stronie www.papierowechwile.pl. traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 9. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników i Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
 10. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer, informatycy, księgowi, kurierzy). Odbiorcą danych może być także Poczta Polska S.A. (w przypadku wyboru opcji dostawy kupionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej).
 11. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać:
  a)założenie i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.papierowechwile.pl.
  b) podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży  Produktów  i ich dostawy, realizację usługi Newsletter.
 13. Dane osobowe są przetwarzane także na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w celu obrony przed roszczeniami.
 14. Udostępnienie przez Klientów danych osób trzecich, jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że uzyskał od osoby, której dane dotyczą, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.
 15. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
  a) wycofania zgody w dowolnym czasie (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  b) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO);
  c) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  d) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  e) prawie do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
 16. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania Kont oraz  realizacji umów sprzedaży lub usługi Newsletter. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Administratora). Administrator przechowuje dane w każdym przypadku gdy jest do tego obowiązany przez przepisy krajowe albo unijne, bądź prawo międzynarodowe.
 17. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowego Sklepu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika podczas korzystania z internetowego Sklepu (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie Użytkownik winien skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem).
 3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
  c) zapamiętywania danych z wypełnianych zamówieniach, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  f) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań. Usługi remarketingu są wykonywane przez………………
 8. Zgoda na korzystanie z plików Cookiesmoże być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 9. Administrator zbiera i przechowuje przy każdym odwiedzeniu strony Sklepu Internetowego przez jakąkolwiek osobę tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawierający informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony Sklepu: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu). Te dane dostępowe są zanonimizowane i są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług.
 10. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.