-

REGULAMIN SKLEPU PAPIEROWE CHWILE

§1

Postanowienia ogólne

 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy Papierowe Chwile, reguluje poniższy dokument zwany w dalszej części “Regulaminem”.
 2. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.papierowechwile.pl jest Paulina Korzębska (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl
 3. Sklep, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.papierowechwile.pl umożliwia dokonywanie zakupów oferowanych w nim Produktów za pośrednictwem Internetu.
 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży i/lub rejestracji Konta Użytkownika jest oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulamin przez Klienta, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzania jego danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i plików Cookies.
 6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronie Sklepu.
 7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, nieuszkodzone i nienoszące śladów użytkowania.

§2

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Papierowe Chwile.
 2. SKLEP – Sklep Internetowy działający na platformie internetowej dostępny pod adresem internetowym www.papierowechwile.pl zwany dalej Sklepem lub Sklepem Internetowym.
 3. SPRZEDAWCA – Paulina Korzębska (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która utworzyła lub zmierza do utworzenia Konta.
 8. USŁUGODAWCA – Paulina Korzębska (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl
 9. USŁUGOBIORCA osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną -korzystająca z usługi Newslettera
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 12. KONTO – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zawierające jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 14. UMOWA – umowa sprzedaży Produktu i ich dostawy zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. PRZEWOŹNIK – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi pocztowe i kurierskie.
 16. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 18. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);

§3

Konto Użytkownika

 1. Celem utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i utrzymania Konta, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików Cookies dostępną na stronie www.papierowechwile.pl Następnie Użytkownik powinien kliknąć pole „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie hasła.
 2. Przy rejestracji Konta Użytkownik może także zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług Newsletter, zawierającego informacje o nowych Produktach i aktualnych promocjach.
 3. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO.
 4. Utworzenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne oraz na czas nieoznaczony.
 5. Utworzenie Konta nie jest warunkiem możliwości złożenia Zamówienia
 6. W każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może zrezygnować z Konta poprzez wybór w zakładce „Konto Użytkownika” pola „Usuń konto” lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy, np. drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@papierowechwile.pl  lub pisemnie na adres Paulina Korzębska (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów).

§4

Zamówienia

 1. Zamówienie jest dokonywane przez Klienta poprzez koszyk dostępny przy każdym podkucie na stronie internetowej Sklepu. Kliknięcie buttona “Dodaj do koszyka”, oznacza dodanie do koszyka jednej sztuki danego Produktu. Do koszyka Klient może dodać kolejne Produkty, które zostaną objęte jednym zamówieniem. 
 2. Po dodaniu Produktu (Produktów) do koszyka, celem złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików Cookies, a następnie Klient klika „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest w kolejnym etapie podanie przez Klienta danych osobowych pozwalających na potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizację. Klient również zobowiązany jest wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy, dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 5. Klient otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bądź żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 7. Dla stron Umowy Sprzedaży wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, sposób zapłaty oraz sposób dostawy.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na informacje wiążące zgodnie z ust. 7 powyżej.
 9. Po otrzymaniu na adres korespondencji e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia przez Sprzedawcę Klient potwierdza zamówienie, klikając link potwierdzający znajdujący się w otrzymanej wiadomości e-mail. Klient powinien dokładnie sprawdzić wszystkie foldery poczty e-mail. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia winno być dokonane w terminie 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza rezygnację z zamówienia. Jeśli z przyczyn technicznych po złożeniu zamówienia Klient nie otrzyma automatycznej wiadomości e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca prosi o wysłanie wiadomości potwierdzającej zamówienie na adres: kontakt@papierowechwile.pl,  w której wystarczy wpisać numer złożonego zamówienia. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi jej doręczenie drogą korespondencji e-mail. Potwierdzenie doręczenia jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§5

Płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zakupione Produkty w terminie 8 dni roboczych liczonych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  a) Przelew tradycyjny
  b) PayU – możliwe  aktualne  sposoby  płatności  określone  są  na stronie internetowej: https://payu.pl
  c) Płatność przy odbiorze
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu Papierowe Chwile.

§6

Wysyłka towaru

 1. Produkty (Produkty) zostanie wysłany przez Sprzedawcą w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  a) Przesyłka do paczkomatu.
  b) Przesyłka kurierska DPD
  c) Przesyłka kurierska Poczta polska KURIER48
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1-5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów, o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 5. W chwili odbioru Produktu dostarczonego przesyłką kurierską Klient powinien dokonać sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Klient w obecności pracowników firmy kurierskiej ma prawo otworzyć przesyłkę w celu sprawdzenia zgodności zamówienia oraz braku uszkodzenia Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego w transporcie Klient przy pracowniku firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę winien spisać protokół szkody.
 6. Przesyłki zwrotne za pobraniem wysyłane na adres Sklepu nie będą odbierane.

§7

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów nieuszkodzonych, nowych, nienoszących znaków użytkowania.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Paulina Korzębska (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów), bądź drogą korespondencji e-mail  na adres: kontakt@papierowechwile.pl. W reklamacji Klient winien jest zawrzeć następujące informacje:
  a) opis wady Produktu,
  b) dane Klienta, który składa reklamację (imię, nazwisko, adres zwrotny, nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenie ceny sprzedaży na podstawie uwzględnionej reklamacji,
  c) wniosek  Klienta co do formy załatwienia reklamacji (naprawa Produktu, wymiana Produktu, obniżenie ceny, zwrot Produktu i ceny sprzedaży)
 4. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne są dalsze informacje, Sprzedawca może żądać od Klienta ich udzielenia oraz dostarczenia zdjęć uszkodzonego Produktu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku nie rozpatrzenia się przez Sprzedawcę reklamacji ww. terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania reklamacji Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany przedmiot najtańszą, rejestrowaną przesyłką wraz z opisem niezgodności na adres: Paulina Korzębska, ul. Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź naprawy Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 9. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§8

Zwroty

Klienci – Konsumenci

 1. Klient – Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od Umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbioru Produktu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient – Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Formę pisemną uważa się za zachowaną jeśli pismo zostanie wysłane poleconą przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: kontakt@papierowechwile.pl.
 3. Klient – Konsument może skorzystać z formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i załączany każdorazowo do przesyłki. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i dla skutecznego złożenia oświadczenia wystarczy wskazanie przez Klienta, iż odstępuje od Umowy Sprzedaży wraz z podaniem numeru Zamówienia i numeru rachunku bankowego na który ma zostać dokonana zwrot ceny sprzedaży. Oświadczenie winno być podpisane własnoręcznie przez Klienta.
 4. Klient – Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt (Produkty) lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Produkt (Produkty) winien zostać zwrócony do Sklepu wraz z dowodem zakupu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką i powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Klient –  Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta – Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta. Jeżeli Klient – Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta – Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta- Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   
 10. Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. W przypadku złożenia przez Klienta – Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy po upływie terminu 14 (czternastu) dni  Sprzedawca przekaże Klientowi oświadczenie o nieuznaniu zwrotu na wskazany przez Klienta adres e-mail. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta adres zwrotny Sprzedawca odeśle Produkt na swój koszt.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§9

Newsletter

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie internetowej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesyłania Newslettera i kliknięcia pola akcji.
 2. Klient może również korzystać z Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera  poprzez wysłanie pisemenego żądania do Usługodawcy, Paulina Korzębska ul. Chabrowa 1/39 96-300 Żyrardów, bądź drogą korespondencji e-mail  na adres: kontakt@papierowechwile.pl

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Korzębska, ul. Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów e-mail kontakt@papierowechwile.pl
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Administrator przetwarza na podstawie zgody Klientów,z zachowaniem zasad zgodności z prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz zachowaniem zasad rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w przyjętej przez Administratora Polityce prywatności i plikach Cookies.
 3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta i/lub złożenia zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji Umowy Sprzedaży, której strona jest Klient i/lub celem  realizacji usługi Newsletter.
 4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika podczas korzystania z internetowego Sklepu. Użytkownik jest informowany przez Administratora o zbieraniu danych zawartych w plikach Cookies i w przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 RODO.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
 7. Sprzedawca informuje o zbieraniu danych zawartych w plikach Cookies.
 8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:
  a) założenia i utrzymania Konta Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
  b) wykonania Umowy Sprzedaży Produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
  c) realizacji usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO,
  d) realizacji celów marketingowych, statystycznych, informacyjnych, prawidłowego funkcjonowania w operacyjnego internetowej strony www.papierowechwile.pl (plikiCoocies).
 9. Dane są przechowywane przez Sprzedawcę do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń i uprawnień wynikających z zawartych umów.
 10. Klient posiada prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  c) przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§11

Postanowienie Końcowe

 1. Zawartość strony internetowej www.papierowechwile.pl włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, ilustracjami jest własnością Pauliny Korzębskiej (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl oraz są publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Pauliny Korzębskiej (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.papierowechwile.pl. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i należy je interpretować wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Paulina Korzębska

ul. Chabrowa 1/39

96-300 Żyrardów                                                                          

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy …………………..….… data odbioru rzeczy …………….………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)* …………………………………..……………………………..

Adres konsumenta(-ów)*……………………………………………….……………………………

Nr rachunku bankowego do zwrotu ceny sprzedaży: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………

Podpis konsumenta(-ów)*

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE DOTYCZĄCE

KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Produkt (Produkty) zostały Państwu dostarczone (odbiór Produktu od kuriera lub z paczkomatu) tj. od dnia w którym weszliście Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Paulinę Korzębską (Chabrowa 1/39, 96-300 Żyrardów) e-mail kontakt@papierowechwile.pl o swojej decyzji o odstąpieniu odniniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłać pismo zawierające oświadczenie na adres: Paulina Korzębska ul. Chabrowa 1/39 96-300 Żyrardów lub pocztą elektroniczną ma adres e-mail: kontakt@papierowechwile.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w przesyłce, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Państwa w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Paulina Korzębska ul. Chabrowa 1/39 96-300 Żyrardów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prosimy odesłać Produkt (Produkty) wraz z dowodem zakupu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

W każdym przypadku zwrotu rzeczy poniosą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.